ΜΕΛΕΤΕΣ

Αδειοδότηση εγκαταστάσεων
διαχείρισης αποβλήτων

Ως εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων νοείται κάθε εγκατάσταση που προβαίνει σε μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, αξιοποίηση ή διάθεση αποβλήτων. Για την αδειοτότηση τέτοιων εγκαταστάσεων απαιτείται:

  • Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
  • Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας (ή απαλλαγή αδείας)
  • Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
  • Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Η εταιρία μας είναι σε θέση να εκπονήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση των παραπάνω αδειών και να αναλάβει την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες με την ελάχιστη δυνατή εμπλοκή του επενδυτή. Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει και τμήμα μόνο της παραπάνω διαδικασίας αδειοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων η διαδικασία αδειοδότησης είναι περισσότερο πολύπλοκή και απαιτούνται και άλλες άδειες και εγκρίσεις. Η επιχείρηση μας μπορεί να ολοκληρώσει και αυτού του είδους τα έργα.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε:

  • Διαλυτήρια Οχημάτων
  • Μονάδες Κομποστοποίησης
  • Μονάδες αξιοποίησης κτηνιατρικών υποπροϊόντων
  • Μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
(ΑΕΠΟ ΠΠΔ)

Για την λειτουργία των περισσοτέρων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων γενικότερα απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ. Για να προβεί η αρμόδια υπηρεσία στην έκδοση των παραπάνω εγγράφων απαιτείται η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, τεχνικών εκθέσεων ή συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Επιπλέον απαιτούνται εργασίες για τη συμπλήρωση και διεκπεραίωση του φακέλου (γνωμοδοτήσεις, αιτήσεις κλπ).

Η εταιρία είναι σε θέση να εκτελέσει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες και να ολοκληρώσει με επιτυχία την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις εταιριών που ασχολούνται με την Διαχείριση Αποβλήτων και Παραγωγή Ενέργειας. Τέλος η εταιρία μας είναι σε θέση να εκπονήσει κάθε συμπληρωματική μελέτη που θα ζητηθεί να συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως ορνιθολογική μελέτη, βέλτιστες πρακτικές κλπ.


Άδειες Συλλογής
και Μεταφοράς Αποβλήτων

Για την μεταφορά κάθε είδους αποβλήτου απαιτείται η έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Οι άδειες αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, άδειες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, άδειες συλλογής και μεταφοράς ιατρικών αποβλήτων, άδειες συλλογής και μεταφορά αποβλήτων συσσωρευτών. Για την έκδοση των παραπάνω αδειών απαιτείται η εκπόνηση μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας και κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή.

Η εταιρία μας είναι σε θέση να εκτελέσει την παραπάνω δραστηριότητα για λογαριασμό κάθε ενδιαφερόμενου. Η εταιρία μας έχει ήδη υποστηρίξει μεγάλο αριθμό εταιριών στην έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς κάθε είδους.


Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων

Για τη διαχείριση των αποβλήτων που υπόκεινται στον Νόμο 2939/2001 απαιτείται οι υπόχρεοι (παραγωγοί – εισαγωγείς προϊόντων, διαχειριστές αποβλήτων) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείριση των υπόψη αποβλήτων. Τα συστήματα αυτά δύναται να είναι ατομικά ή συλλογικά.

Η εταιρία μας δύναται να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στην σύνταξη της απαιτούμενης τεχνοοικονομικής μελέτης για την έγκριση των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.