ΣΤΕΛΕΧΗ

Ο κύριος πυρήνας στελεχών της Geon Hellas, περιλαμβάνει απόφοιτους Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση Αποβλήτων, στη Προστασία του Περιβάλλοντος, στη Διαχείριση Ενέργειας, στις Χημικές και στις  Βιοχημικές Τεχνολογίες κ.α.

Μαζί με του άμεσους συνεργάτες της η στελέχωση της geon περιλαμβάνει όλο τα φάσμα των ειδικοτήτων, με τις αναγκαίες γνώσεις για την αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη φάση σχεδίασης ως την  λειτουργία και πέραν αυτής, κάθε είδους  εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση αποβλήτων.

Συγκεκριμένα το συνεργαζόμενο με την εταιρεία δυναμικό αποτελείται από:

  • Περιβαλλοντολόγους
  • Χημικούς Μηχανικούς
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς
  • Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης
  • Γεωλόγους
  • Μηχανικούς Περιβάλλοντος
  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
  • Βιολόγους Ορνιθολόγους