ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία Geon Hellas εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της Geon Hellas είναι:

•  βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της για κάθε έργο που αναλαμβάνει και η συνεχής βελτίωση των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών που παρέχει
•  συνεχής και άριστη ενημέρωση της στα πεδία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει
•  πλήρης συμμόρφωση των πελατών της με την ισχύουσα νομοθεσία
•  ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων που αναλαμβάνει.
•  μείωση του λειτουργικού της κόστους
•  εξασφάλιση των καταλληλότερων συνεργατών και προμηθευτών .
•  συνεχή κατάρτιση του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
•  τακτική επαναξιολόγηση του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει και τη συνεχή βελτίωση αυτού.