ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η Geon Hellas με την πολυετή πείρα της έχει υιοθετήσει βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς έξονες για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της Geon Hellas είναι:

•  Βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της για κάθε έργο που αναλαμβάνει και η συνεχής βελτίωση των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών που παρέχει
•  Συνεχής και άριστη ενημέρωση της στα πεδία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει
•  Πλήρης συμμόρφωση των πελατών της με την ισχύουσα νομοθεσία
•  Ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων που αναλαμβάνει.
•  Μείωση του λειτουργικού της κόστους
•  Εξασφάλιση των καταλληλότερων συνεργατών και προμηθευτών .
•  Συνεχή κατάρτιση του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
•  Τακτική επαναξιολόγηση του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει και τη συνεχή βελτίωση αυτού.

Η εταιρία Geon Hellas έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα κάτωθι συστήματα:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 14001:2015