ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Geon Συμβούλοι Περιβάλλοντος ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο Geon Hellas, είναι μία νέα εταιρεία η οποία ιδρύθηκε απο ομάδα επιστημόνων μελετητών και συμβούλων επιχειρησεων με πολυετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν την προστασία, διαχείριση και βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος . Συνεπώς, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει βάσει της εξειδίκευσης της, υπηρεσίες που αφορούν τα κάτωθι:

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση,

• Σχεδιασμό, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας Περιβάλλοντος-Υγείας και Ασφάλειας,

• Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών για την περιβαλλοντική τους ευθύνη και την συμμόρφωση τους με την νομοθεσία

• Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

• Υποστήριξη εταιρειών σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο στο οποίο συγκαταλέγονται τόσο ιδιωτες που ασχολούνται ως επί το πλείστον με θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ενέργειας όσο και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η συσσωρευμένη εμπειρία, η μελετητική και τεχνική επάρκεια που έχουν αποκτήσει τα στελέχη της εταιρίας στην μακρόχρονη επαγγελματική τους διαδρομή εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και αρτιότητα κάθε μικρού ή μεγάλου έργου που αναλαμβάνει και υπογράφει η Geon Hellas.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογής:

«Υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος και ενέργειας, εκπόνηση μελετών (περιβαλλοντικών, διαχείρισης αποβλήτων, χημικοτεχνικών, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, Η/Μ, επενδυτικών σχεδίων) , ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, υποστήριξη επιχειρήσεων στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων (εκπόνηση μελετών, διεκπαιρέωση διαδικασίας)»